Visitors' Payment

 

Zahlung für Besucher

 

 

PROSJEKTET

 

Stortinget vedtok 18. juni 2003 etablering av bomstasjon ved Øvstabø

til utbedring av 7 delprosjekter på Riksvei 45 mellom Ålgård og Sirdal.

Det ble planlagt en standard veibredde på 6,5 meter. Samlet lengde

omfatter om lag 6,5 kilometer.

 

Bomstasjonen ble etablert i 2004 og er helautomatisk.

 

Prosjektet er omtalt i St.prp. nr. 67 (2002-2003) og Innst. S. nr. 272 (2002-2003)

om utbygging av riksvei 45 mellom Ålgård og Sirdal med delvis bompenge-

finansiering, og ble vedtatt i Stortinget 18.06.2003. Prosjektet er også omtalt

i St.prp. nr 45 (2007-2008) grunnet økte takster i samsvar med økningen i

konsumprisindeksen og tillatelse til låneopptak for gjennomføring av delprosjektet

Giljajuvet.

 

Status for utbedringsprosjekter pr. desember 2013:

Oltedalsbakkene                                                                                        

Det ble for utbedringen av Oltedalsbakkene lagt til grunn et anslag på 32 mill. kr.

Prosjektet ble gjennomført i to faser fra 2004 til 2006. Som følge av gode anbuds-

priser og godt samarbeid med innbyggerne i Oltedal ble prosjektet gjennomført

vesentlig rimeligere enn anslått med en sluttkostnad på 23,5 mill. kr. Av dette er

22,5 mill. kr. finansiert av bompenger.

 

Ragsvatnet                                                                                                

Prosjektet ble opprinnelig anslått til 5 mill. kr. Prosjektet ble gjennomført i 2006

og 2007. Sluttkostnad ble 6,1 mill. kr. Av dette er 1,8 mill. kr. Finansiert av bompenger.

Giljajuvet 

Prosjektet ble opprinnelig anslått til 21 mill. kr. (2003-kr.). Prosjektet var

planlagt startet i 2007 og da anslått til 36 mill. kr. Pga stort masseoverskudd fra

tunnelen ble det bestemt at transport av utlegging av massen samt tilrettelegging

for dette i anbudet kom neste prosjekt (Øvre Byrkjedal), som hadde et stort masse-

underskudd til gode. I anbudet for Giljajuvet ble det også bedt om pris for fullføring

av Øvre Byrkjedal som en opsjon.

 

Anbudsprisene ble adskillig høyere enn antatt og inklusiv byggherrekostnader ville

en fullføring av begge prosjektene koste 74 mill. kr. (59 mill. kr. 15 mill. kr.).

Årsaken til kostnadsøkningen var i hovedsak markedssituasjonen som på den tiden

var svært uforutsigbar (entreprenørene hadde fulle ordrebøker). Det ble vurdert å

avlyse anbudsrunden pga høye kostnader, men det ble ut fra en totalvurdering

besluttet å gjennomføre prosessen mot at en reduserte omfanget av prosjektet

(Giljajuvet) noe.


For å kunne finansiere prosjektet ble det utarbeidet og godkjent et finansierings-

opplegg som innebar at selskapet økte sine takster pr. 4.6.2008 og fikk tillatelse til å ta

opp et lån i størrelsesorden 10 mill. kr. i 2009. (St. prp. 45 (2007-2008)). Med dette

som finansielt grunnlag er prosjektet gjennomført som planlagt og var ferdigstilt våren

2009.

 

Øvre Byrkjedal  

Prosjektet er anslått til 8 mill. kr. (2003-kr.) Prosjektet ble innarbeidet in anbudsgrunnlaget

sammen med Giljajuvet for å utnytte overskuddsmassene fra tunnelen. På grunn av høye

anbudspriser ble arbeidene begrenset til bare å omfatte utlegging av masser fra tunnelen

samt tilrettelegging for dette.    

Det er tidlig i 2009 bevilget 8 mill. kr. fra Regjeringens tiltakspakke til prosjektet Rv 45 Øvre

Byrkjedal. Det ble derfor besluttet å benytte opsjonsmuligheten i anbudet for Giljajuvet og

bygge ferdig også dette prosjektet. Prosjektet er med bompengeinntekter i 2009 samt ekstra låneopptak fullfinansiert og ble ferdigstilt våren 2009. 


Øvstabø-Retland                                                                                      

Prosjektet var anslått til 15 mill. (2003) kr. tilsvarende 22,42 (2013) kr. Prosjektet ble påbegynt i november 2010 og ferdigstilt i november 2011. 
Rogaland fylkeskommune tildelte midler for 2011 med 27 mill. kr., av dette er 13 mill. finansiert med bompenger. 

 

Lomeland – Lima         

Det jobbes med planlegging av prosjektet. Gjennomføringstidspunkt er ikke fastsatt.

 

Dirdal 
Det jobbes med planlegging av prosjektet. Gjennomføringstidspunkt er ikke fastsatt.  
      

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FASE 2   
Det er ved St.prp. 127 S (2009-2010) gjort vedtak om utviding av opplegget for utbygging av Fylkesveg 45 med nye prosjekt og tiltak, FASE 2.
De nye prosjektene er: 

  • Giljatunnelen - Byrkjedal
  • Byrkjedal nord - Retland
  • Retland - Øvstebø
  • Kryss Sinnes samt G/S veg mot Tjørhomfjellet

 

Bompengeordningen videreføres i 8 år fra 2016 til 2024.

Det er lagt til grunn at prosjektene i fase 1 fullføres før oppstart av prosjekt i fase 2.
                                            

Kontaktperson hos Statens vegvesen er Stein Åge Sivertsen