Visitors' Payment

 

Zahlung für Besucher

 

BAKGRUNN

 

Fv 45 er en viktig regional transportåre for sør-fylket, særlig for indre deler av Gjesdal kommune, for Sirdal kommunes kontakt med Jæren - og ikke minst for fritidstrafikk både på Rogalandssiden (Hunnedalen) og Vest Agder siden (Øvre Sirdal). Vegen er også viktig for trafikk sommerstid mellom Jæren-regionen til/fra Setesdal (Valle) og Telemark (E134), en sommerveg som ble åpnet for trafikk omkring 1990. Fv 45 er også adkomstveg for biltrafikk til/fra Lysebotn om sommeren, og for turisttrafikk ofte kombinert med ferje på Lysefjorden.
Fv 45 har en ujevn standard med enkelte svært dårlige partier/flaskehalser som særlig kan være problematisk for busser/tungtrafikk. De verste punktene inngår i tiltakspakken og er foreslått utbedret.

 

Ut fra økonomiske rammer og føringer gitt gjennom Nasjonal transportplan og vegkontorets forslag til handlingsprogram 2002-2011, ble det kun satt av midler til mindre investeringer på Fv 45 i 10års-perioden, nemlig 13 mill kr i siste del av perioden. Bompengeinnkreving ble derfor ansett som eneste realistiske finansiering for å kunne gjennomføre de tiltake som inngikk i utbyggingsplanen.

 

Lokal behandling
Forslaget til utbyggings- og finansieringsplan for Fv 45 har vært behandlet lokalt og fylkespolitisk. Saken ble vinteren 2000/2001 sendt ut til høring til nærliggende kommuner, Bjerkreim, Klepp, Time, Sandnes, Stavanger og Sirdal samt Vest-Agder fylkeskommune.

Saken  ble behandlet i fylkestinget i Rogaland i mars og desember 2001.