Visitors' Payment

 

Zahlung für Besucher

 

 

FINANSIERING                                                                                                                                                                               

Stortinget vedtok i sak 14 den 18. juni 2003 etablering av bomstasjon ved Øvstabø til utbedring av 7 delprosjekt Fylkesvei 45 mellom Ålgård og Sirdal. Det ble planlagt en standard vegbredde på 6,5 meter. Samlet lengde omfatter om lag 6,5 kilometer.

Samlede kostnader ble anslått til 114 millioner kroner med 2003 verdi, og med en usikkerhet på +/- 10 %. I finansieringsplanen ble det lagt til grunn 23 millioner statlige midler (20%) og 91 millioner fra bompenger (80%). Det ble ikke vedtatt lånegarantier.

På grunn av betydelig kostnadsøkning for delprosjekt Giljajuvet ble det ved St.prp. nr 47 (2007-2008) gjort vedtak om at selskapet skulle øke takstene i samsvar med økningen i konsumprisindeksen og gitt tillatelse til å ta opp et lån i størrelsesorden 10 mill. kr. i 2009, for å kunne gjennomføre omleggingen gjennom Giljajuvet som planlagt.

Bompengeopplegg
Finansieringen ved bompengebetaling ble først basert på parallellinnkreving i bomstasjonen i 12 år fra 15.02.2004.

I St. prp. nr. 127 S (2009-2010) ble det vedtatt utviding av opplegget for ytbygging av Fv 45 med nye prosjekt og tiltak. Det ble lagt til grunn en videreføring av bompengeordningen i 8 år, fra 2016 til 2024.