Visitors' Payment

 

Zahlung für Besucher

 

Generelle bestemmelser


1.   Innledende bestemmelser

1.1 Gjesdal Bompengeselskap AS (Selskapet) gir Kunden rett til å benytte AutoPASS-brikken (Brikken) i anlegg lagt inn under Selskapet.

1.2 Avtalen omfatter Generelle betingelser, Lokale betingelser, Avtaleskjema og Veiledning. Ved motstrid gjelder ovennevnte rekkefølge.

1.3 Kunden aksepterer de betingelser som følger av Avtalen.

1.4 Kundens bruk av Anlegg som er knyttet til Avtalen, belastes Avtalen.

2. Avtaleperiode

2.1 Avtalen er gyldig fra den startdato som er angitt i Avtalen, tidligst fra dato for Selskapets/forhandlers underskrift.

2.2 Avtalen er gyldig inntil en av partene skriftlig sier opp Avtalen eller at Brikken(e) returneres.

3. Kundens forpliktelser

De ulike typer avtaler og betalingsordninger som kan tegnes, går frem av Avtaleskjemaet. Selskapets takster samt depositum for Brikken fastsettes av offentlige myndigheter, og fremgår av separat prisoversikt. Kunden er ansvarlig for at opplysninger som er gitt i Avtaleskjemaet er korrekte.

3.1 Retten til bruk av Brikken forutsetter rettidig betaling av krav fra Selskapet.

3.2 Kunden kan ikke benytte Brikken i andre motorvogner enn det som er angitt i denne Avtalen.

3.3 Passeringer skal skje i felt merket med AutoPASS eller felt for elektronisk lesning.

3.4 Montering og bruk av Brikken skal skje i henhold til instruksjoner gitt av Selskapet.

3.5 Kunden skal melde enhver endring i kjøretøydata, innen tre virkedager etter at slik endring har skjedd. Slike endringer skal imidlertid ikke skje hyppigere enn hver tredje dag.

3.6 Verken Avtalen eller Brikken kan overdras til andre.

4. Selskapets forpliktelser

4.1 Når Avtalen er akseptert skal Kunden betale depositum og motta en Brikke, dersom Kunden ikke har slik Brikke fra før.

4.2 Selskapet skal tilby Kunden informasjon om AutoPASS-tjenesten og bruk av denne.

4.3 Det blir gitt grønt eller ikke noe lyssignal ved godkjent passering. Gult lys blir gitt ved ubetalt/ugyldig avtale, manglende brikke, feil på brikke eller feilaktig montering, og utløser automatisk videofotografering. Hvitt lys varsler godkjent passering, men at innbetalt forskudd snart er oppbrukt. For videre bruk av tjenesten må ny faktura betales eller trekk på Kundens konto foretas av Selskapet. I andre stasjoner kan andre lyssignal forekomme (se Lokale betingelser).

4.4 Dersom Selskapet gjør feil ved registrering av kjøretøydata kan Kunden kreve Selskapet for dekning av feilaktig betalte krav.

5. Tilleggsavgift og mislighold

5.1 Brudd på Avtalen kan medføre tilleggsavgift for Kunden.

5.2 Klage på tilleggsavgift skal alltid rettes skriftlig til det selskapet som har utstedt tilleggsavgiften.

5.3 Dersom Kunden gir feil opplysninger om kjøretøydata slik at Selskapet blir påført tap, kan Kunden etterskuddskreves for det tapet Selskapet er påført.

5.4 Selskapet har rett til å heve Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.

6. Tap, skade eller tyveri av Brikken

6.1 Kunden er ansvarlig for all oppbevaring og bruk av Brikken. Ved tap, skade eller tyveri refunderes ikke depositumet.

 

6.2 Kunden er ikke betalingsansvarlig for bruk av Brikken dersom Brikken eller kjøretøyet er fravent Kunden ved tyveri. Dette forutsetter at Kunden ikke var uaktsom ved oppbevaring av Brikken samt at forholdet anmeldes.

7. Oppsigelse av Avtalen

7.1 Kunden har enher tid rett til skriftlig å si opp Avtalen med Selskapet.

7.2 Avtalen kan overføres til annen Utsteder dersom Selskapet legger ned sin virksomhet. Melding om nedleggelse vil bli gitt senest 3 måneder før Selskapet avslutter sin virksomhet.

7.3 Ved oppsigelse vil ubenyttet, innbetalt forskudd bli refundert Kunden, i henhold til Lokale avtalebetingelser.

8. Endringar i Avtalen

8.1 Selskapet kan foreta mindre endringer i Avtalen. Gjeldende versjon av Avtalen finnes på www.gjesdalbompengeselskap.no. Vesentlige endringer skal kunngjøres eller sendes skriftlig til Kunden. Nevnte endringer trer i kraft ved første etterfølgende betaling av faktura, eventuelt trekk på Kundens konto hos Selskapet.

8.2 Endringer i avtaleperioden vil bare kunne skje som følge av politiske mydigheters beslutninger eller andre ekstraordinære forhold utenfor Selskapets kontroll. Slike endringer vil kunngjøres senest 4 uker før endringen trer i kraft. Endringer av takster og andre priser annonseres iht bestemmelser gitt av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

9. Personvern

9.1 All bruk av Brikken vil bli registrert i forbindelse med betalingskontroll, framstilling av anonymisert statistikk, og eventuelle opplysninger til Kunden. Registreringen skjer i overensstemmelse med personopplysningslovens bestemmelser.

9.2 Brikken kan benyttes for anonymisert datainnsamling. Dette skal utføres uten at personopplysninger blir behandlet.

9.3 Nærmere informasjon om behandlingen av opplysninger om Kunden, kan fås ved henvendelse til Selskapet. Opplysninger om Kunden benyttes bare til å administrere AutoPASS-tjenestene. Opplysningene om Kunden kan bli utlevert til operatører av AutoPASS-tjenestene.

9.4 Opplysninger om hver enkel AutoPASS-passering slettes så raskt som mulig etter at fakturaen er betalt. Ved tvist om betalingsplikten oppbevares opplysningene inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

10. Kommunikasjon

10.1 Henvendelser fra Kunden til Selskapet vedrørende Avtalen, Brikken m.v. skal sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til adressen som er oppgitt på Avtaleskjemaet.

10.2 Med mindre annet er beskrevet i Avtalen skal meldinger fra Selskapet til Kunden vedrørende Avtalen sendes pr. post eller e-post til adressen oppgitt i Avtaleskjemaet. Meldinger kan også inkluderes i fakturautsendinger og eventuelle purringer.

10.3 Reklamasjon på belastning av passeringer må fremsettes senest 30 dager fra det tidspunkt da Kunden fikk kunnskap om belastningen. For passeringer i utlandet må reklamasjon skje senest 60 dager etter passering. Rettslige tvister vedrørende reklamasjon skal avgjøres ved domstolen der det aktuelle Anlegget har sin adresse.